Zwrot i wymiana

[BANER-WZ]Zwroty zakupionych Towarów w sklepie internetowym oleksy.pl
Szanowni Państwo, każdy klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego oleksy.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru Towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sprzedającego; dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru w inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, stanowiących różnicę pomiędzy kosztem dostawy wybranym przez

Konsumenta a kosztem najtańszym oferowanym przez Sprzedającego; kosztów związanych z odpowiedzialnością Konsumenta za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia objęcia Towaru stanowiącego przedmiot tej umowy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

 

W celu skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do odesłania zakupionych towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Do zwracanych produktów Konsument powinien dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy (link do odstąpienia podany poniżej Regulaminu) oraz dowód zakupu, niezbędny do wykonania zwrotu środków pieniężnych.

Zwracany towar powinien zostać odesłany na adres: 

"Oleksy" Sp. J. Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 83
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Bezpośrednie koszty odesłania towarów ponosi Konsument. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych do paczkomatu.

Zwrot płatności na rzecz Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wracanym towarem oraz dowodem zakupu.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument w oświadczeniu o odstąpieniu wskaże wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku poniesienia przez Konsumenta kosztów wysyłki podczas zakupu towaru, koszty te również podlegają zwrotowi. Lecz tylko w wypadku, gdy podczas dokonywania zakupu Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru jako najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów jeżeli wybrał podczas dokonywania zakupu pozostałe sposoby dostarczenia towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niże te, których Konsument żądał, lub dostarczenia rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Wymiany zakupionych Towarów w sklepie internetowym oleksy.pl:

Jeżeli Konsument zakupił towar, który po jego otrzymaniu okazał się nie odpowiedni, Konsument ma prawo dokonać wymiany na innych towar bądź ten sam spełniający jego oczekiwania i preferencje. Wymianę należy dokonać, odsyłając nieodpowiedni towar wraz z dołączonym formularzem wymiany (link do formularza podany poniżej Regulaminu) oraz dowodem zakupu. W formularzu należy podać kod towaru na jaki ma być dokonana wymiana.

Wymieniany towar należy odesłać na adres

"Oleksy" Sp. J. Paweł i Witold Oleksy
Stanisław Dolny 83
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

  Formularz zwrotu           Formularz wymiany