MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

II. Postanowienia szczególne

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza podane dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci konta w sklepie internetowym Administratora;

 2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktu;

 3. ewentualnie dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży / świadczonymi usługami

 4. wystawienie dla klienta faktury VAT

 5. wysyłania newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora

 6. zapewnienia kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Administratora lub w formie komunikacji e-mail lub telefonicznej;

 7. przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego i wyłonienie z grona kandydatów osoby odpowiadającej wymogom stanowiska;

 8. realizacji czynności związanych z nawiązaniem, negocjacją i wykonaniem umów z kontrahentami

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usługi elektronicznej w postaci posiadania zarejestrowanego konta w sklepie internetowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 2. niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży- (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 3. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 4. niezbędność przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a to wystawienia dokumentu zakupu ( faktury VAT) –( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 5. zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Administratora - newsletter ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 6. Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

 7. Spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz zgoda osoby biorącej udział w rekrutacji ( art. 6 ust.1 lit a i/lub c RODO)

 8. W zakresie kontaktów z kontrahentami –niezbędność przetwarzania w związku z zawarciem i wykonaniem umów (art.6 ust. 1 lit. b) RODO)

 1. Źródła pozyskania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe:

 1. Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą;

 2. Od podmiotów trzecich – kontrahentów, z którymi zawarte są umowy i wyznaczyły osoby kontaktowe/odpowiedzialne za ich realizację lub osób które działają jako organy osób prawnych.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a dłużej o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes administratora. W szczególności dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

 

 1. pozostawania zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową

 2. realizacji umowy sprzedaży towaru, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową (2 lata) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy (5 lat)

 3. dane podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora- do momentu wycofania zgody

 4. trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu niezwłocznie usunięte nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji;

 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z ich wykonywaniem;

 6. w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji zw. z działalnością Administratora, przez okres 30 dni od otrzymania zapytania, względnie 30 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, które przeszły odpowiednie przeszkolenie z zakresu zasad ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą w określonych przypadkach przekazywane firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody, a przewarzanie ma charakter zautomatyzowany – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora, danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; można przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z praw opisanych w lit. a) – d) proszę skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt I (część ogólna) ppkt 5 i 6 powyżej.

 

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

 1. Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora jest dobrowolne.

 2. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktu/korespondencji z Administratorem jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie.

 3. Podanie danych osobowych w zw. z procesem rekrutacji jest dobrowolne, ale bez ich podania udział w procesie rekrutacji jest niemożliwy.

 

 1. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .