MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

I. Postanowienia ogólne

Wprowadzenie

 1. „OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY  z siedzibą w Stanisław Dolny 274; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych swoich klientów oraz użytkowników.

 2. Niniejszy dokument powstał jako urealnienie zasady przejrzystości zdefiniowanej i wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Jego celem jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących praw.

 3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Definicje

 1. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:

  1. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

  2. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

Administrator, Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych podmiotów określonych w pkt II – jest „OLEKSY" SPÓŁKA JAWNA PAWEŁ I WITOLD OLEKSY  z siedzibą w Stanisław Dolny 274; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:  0000418516, NIP: 5512615121, REGON: 122561511, zwany dalej Administratorem.

 2. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany powyżej w pkt 5 oraz w ramach komunikacji elektronicznej na następujący adres mailowy: sklep@oleksy.pl

Zasady

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,

  2. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,

  3. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,

  4. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,

  5. Przetwarzane dane są uaktualniane,

  6. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

  7. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom oraz podmiotom powiązanym kapitałowo.

 2. Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna w stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie internetowym, lub w odpowiednich terminach – w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.

 3. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów posiadających konto w sklepie internetowym, klientów nie posiadających konta w sklepie internetowym, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo oraz telefonicznie).

 4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z danymi gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.