MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

"Oleksy Club"

O PROGRAMIE

Witamy na stronie programu dla Klientów "Oleksy Club".

Został przygotowany z myślą o rosnącej grupie naszych stałych Klientek i Klientów.

"Oleksy Club" to zbiór wielowymiarowych korzyści: bonusy za każde zakupy, atrakcyjne nagrody, preferencyjne warunki zakupu, wcześniejszy dostęp do oferty wyprzedażowej, a także możliwość stałego monitorowania wszelkich promocji oraz nowości.

Mamy nadzieję, że uznają Państwo przygotowaną przez nas klubową propozycję za atrakcyjną.

My zaś dołożymy wszelkich starań, by nie tylko nasze produkty były coraz lepsze, lecz także aby wzajemne kontakty stały się od teraz bliższe.

 

KARTA KLUBOWA

 

 
 
W Państwa ręce oddajemy kartę "Oleksy Club".

Mamy nadzieję, że stanie się ona mile widzianym gościem w Państwa domu.

Prosimy pamiętać, że okazanie karty klubowej w trakcie zakupów umożliwi zapisanie transakcji na Państwa koncie, to zaś zaprowadzi Państwa do - mamy nadzieję - atrakcyjnych upominków z naszego katalogu nagród.
 
 
REGULAMIN
 
 
1. Zasady ogólne
1.1. Program jest organizowany i koordynowany przez Organizatora Programu, to jest firmę OLEKSY Spółka Jawna Paweł i Witold Oleksy, Stanisław Dolny 274, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551-261-51-21, KRS: 0000418516, Regon: 122561511.
1.2. Program ma na celu premiowanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów oferowanych przez Organizatora Programu,
1.3. Program prowadzony jest w okresie od ….. r.  bezterminowo.
1.4. Organizator samodzielnie ustala Stan Konta Uczestnika, na podstawie posiadanych informacji.

2. Warunki uczestnictwa
2.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu towarów Organizatora
2.2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy sklepów „Oleksy” oraz członkowie ich rodzin (małżonek, zstępny, wstępny oraz rodzeństwo)
2.3. W celu przystąpienia do Programu należy dokonać transakcji w sklepie Organizatora, zapoznać się z Regulaminem i wypełnić poprawnie Formularz Zgłoszeniowy w dowolnym sklepie, objętym Programem.
2.4. Poprzez przystąpienie do Programu w sposób opisany powyżej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
2.5. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi Programu swoje dane osobowe i udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Programu, zgodnie z zapisami zaakceptowanych klauzul oraz obowiązującym prawem.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe lub nieczytelne jego wypełnienie, brak wymaganego prawem podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika,  pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu,
2.7. Odpowiedzialność za poprawność oraz aktualność danych ponosi Uczestnik
2.8. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu jeśli naruszył Regulamin lub cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2.9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej w sklepie Organizatora lub przesłanie na jego adres lub w formie elektronicznej po zalogowaniu się na konto Uczestnika. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Konto Uczestnika zostaje zamknięte, a jego dane, zgodnie z prawem – usunięte.

3.    Karta Uczestnika i Konto Uczestnika
3.1. Karta jest własnością Organizatora
3.2. Karta może być używana tylko zgodnie z Regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej użycie niezgodne z powyższym.
3.3. Zakres  przywilejów przypisanych do Karty określa wyłącznie niniejszy Regulamin i związane z nim ogłoszenia Organizatora, publikowane na stronie  www.oleksy.pl
3.5. W przypadku zagubienia Karty Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę, a zgromadzone wcześniej Punkty zachowają ważność.

3.6. Konto online Uczestnika może być używane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał skutecznej aktywacji uczestnictwa na stronie programu www.oleksy.pl (Serwis).
3.7.Uczestnik nie powinien udostępniać loginu i hasła do swojego Konta online  osobom trzecim.
3.8. Konto Uczestnika w ramach Serwisu jest aktywne przez cały okres trwania Programu, bądź do momentu skutecznej rezygnacji Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Programie.

4. Zasady nagradzania, naliczania i rejestrowania Punktów
4.1. W ramach programu Uczestnik otrzymuje punkty za dokonane zakupy oraz korzysta z innych promocyjnych form zakupu.
4.2. Za każdy zakup towaru w Sklepie Organizatora Uczestnik otrzymuje punkty, tak, że za każdą wydaną 1 złotówkę otrzymuje 1 punkt.
4.3. Warunkiem naliczenia Punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, wprowadzenie nr karty klienta i zarejestrowanie w systemie kasowym transakcji.
4.4.    Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont Uczestników Programu (naliczenie punktów za transakcje) odbywać się będzie nie rzadziej niż co 3 dni.
4.5 Punkty mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
4.6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez Organizatora, pocztą na adres Organizatora, lub za pomocą formularza w Serwisie. Reklamacja zostanie  rozpatrzona w terminie 14 dni.

5. Wymiana Punktów na nagrody
5.1. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na Nagrody wskazane w Katalogu Nagród, dostępnym na stronie Programu w chwili zamówienia Nagrody.
5.2. Uczestnik może wymienić Punkty na wybraną Nagrodę, gdy spełnione są łącznie dwa następujące warunki:
a)    Uczestnik posiada na swym koncie ilość Punktów, odpowiadającą wartości wybranej Nagrody, podanej w Katalogu Nagród
b)    Uczestnik dokonał minimum dwóch transakcji, dla których zostały naliczone punkty w Programie.
5.3. Ilość Punktów uprawniająca do uzyskania danej Nagrody jest określona w Katalogu Nagród.
5.4. Uczestnik, który spełnia regulaminowe warunki do otrzymania wybranej przez niego Nagrody, odbiera ją w sklepie Organizatora lub jeśli nagroda nie jest dostępna w sklepie - składa zamówienie na wybraną nagrodę.
5.5. Zamówione Nagrody będą dostarczone do wskazanego sklepu w terminie do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5.6. Nagrody można zamawiać do 30 dni od dnia zakończenia Programu.
5.7. Punkty nie wykorzystane w terminie 30 dni od zakończenia Programu ulegają unieważnieniu.
5.8. Punkty zgromadzone na koncie jednego Uczestnika nie mogą zostać przeniesione na konta innych Uczestników.

§ 6. Reklamacje
6.1.    Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą mailową na adres reklamacje@oleksy.pl.
6.2.    Organizator pośredniczy w procesie reklamacji gwarancyjnej pomiędzy producentem a Uczestnikiem.
6.3.    Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Nagrody  Organizatorowi do sklepu Organizatora, w którym Nagroda została odebrana, w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym.
6.4.    W przypadku potwierdzenia wady lub niesprawności produktu (Nagrody), zostanie on naprawiony lub wymieniony na nowy przez Gwaranta, w terminie określonym zasadami gwarancji.
6.5.    Uczestnik traci uprawnienia gwarancyjne w sytuacjach określonych prawem (na przykład w przypadku naruszenia nalepek gwarancyjnych, plomb lub gdy produkt (Nagroda) posiada uszkodzenia mechaniczne).
6.6.    W przypadku opisanym w punkcie 5 par. 6 Organizator może obciążyć Uczestnika kosztami transportu.

7. Informacje dodatkowe
7.1. Informacje szczegółowe, dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać telefonicznie, dzwoniąc pod numer Organizatora +48 33 876 7628 lub drogą mailową, pisząc na adres sekretariat@oleksy.pl.
7.2. Regulamin Programu oraz wszystkie bieżące informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Programu pod adresem www.oleksy.pl oraz w siedzibie i sklepach Organizatora.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Naruszenie przez Uczestnika zasad Programu, bądź jakiekolwiek działania niezgodne z prawem mogą powodować utratę zebranych Punktów, wykluczenie z Programu, pozbawienie prawa do odbioru Nagród
8.2. Program organizowany jest zgodnie z przepisami prawa podatkowego i spełnia przesłanki sprzedaży premiowej towarów.
8.3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych powodów prawnych lub ekonomicznych. Organizator powiadomi o tym zamiarze Uczestników z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie decyzji na stronie Programu oraz w placówkach Organizatora. Ponadto wszystkie zgromadzone punkty będę wymieniane na nagrody przez co najmniej 30 dni po zakończeniu Programu.
8.4. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, a Uczestnika od momentu podpisania Formularza Zgłoszeniowego,
 
 
KATALOG NAGRÓD